OP?I UVJETI ZA LOVITA U HRVATSKOJ

Rezervacija lova:

Da bi rezervacija termina bila potvr?ena, potrebno je uplatiti predujam koji je definiran Lovnim ugovorom. U slu?aju ne pla?anja avansa, zna?i da je lovni gost otkazao rezervaciju lovnog aranmana te ovisno o vremenu otkazivanja, moe dobiti povrat sredstava upla?enih kao predujam. 

Lovni ugovor sadrava op?e uvjete lova na dogovorenu vrstu divlja?i, dogovorenu vrijednost trofeje te popis svih usluga koje su uklju?ene u cijenu te cjenik dodatnih usluga koje nisu uklju?ene u dogovoreni lovni aranman.

Nakon uplate avansa, lovno turisti?ka agencija RETRIVER alje lovnome gostu  potvrdu rezervacije (vaucher) koja sadri osobne podatke o gostu, datum izdavanja, sve usluge koje ?e gost koristit te detaljni plan putovanja.

Zatita prava i interesa lovnog gosta:

Lovna agencija je duna lovnom gostu dati usluge navedene u ugovoru ili vaucheru te se brinuti o pravima i interesima lovnog gosta u skladu s dobrim poslovnim obi?ajima u ovoj domeni poslovanja. Lovna agencija obavijestit ?e gosta o svim formalnostima vanim za putovanje te izvriti rezervacije ostalih usluga, ako gost to zatrai.

Otkaz putovanja:

Ukoliko otkaete putovanje do 90 dana prije predvi?enog termina, odobravamo povrat upla?enih sredstava u punom iznosu. Za otkaz do 75 dana od po?etka putovanja odobravamo povrat od 50% uplate avansa, a za manje od 75 dana zadravamo predujam u punom iznosu. 

RETRIVER d.o.o zadrava pravo otkaza putovanja ukoliko nastupe izvanredne okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti ili na njih utjecati. U tom slu?aju RETRIVER vra?a kompletno upla?en avans.

 

 Prekid putovanja:

Ako klijent prekine boravak prije zavretka putovanja, bez obzira na razlog, ne odobravamo povrat sredstava za neiskoritene usluge.

Odgovornost za nanesenu tetu:

Lovni gost odgovara za tetu to ju nanese organizatoru putovanja neizvravanjem obveza koje za njega proizlaze iz Lovnog ugovora i odredaba Zakona o turizmu.

Tijek lova:

Lovni gost je duan uz sebe nositi osobne dokumente, imati valjanu lova?ku dozvolu i oruni list te se ponaati sukladno sa lova?kim zakonima zemlje u kojoj lovi. U pratnji vodi?a gost ?e izvriti odstrjel tek po odobrenju vodi?a, ili u iznimnim prilikama kada je gost bez pratnje, lovit ?e samo u skladu s uputstvima vo?e lova. Izvri li se odstrjel koji nije sukladan s dogovorenim, gost je duan platiti troak odtete. Lovac je odgovoran za svoje ponaanje u lovitu i za svaki ispaljeni metak.

Obra?un lova: 
Obra?un lova izvrit ?e se neposredno po zavretku Vaeg lova na obrascu   Protokol izvrenog lova koji ?e biti osnovni temelj za izradu ra?una. Lovni protokol ispunjava ovlatenik prava lova u prisustvu lovca na hrvatskom, engleskom ili njema?kom jeziku, a njegovu vjerodostojnost potvr?uju potpisom. U protokol izvrenog lova pored osobnih podataka lovnog gosta, unose se sve koritene usluge od pansiona, odstrjela i ja?ine trofeja do eventualnog promaaja s objanjenjem. Reklamacije se uvaavaju samo ako su pismeno unesene u lovni protokol i potpisane od zakupnika lovita i lovnog gosta.
Lovni ugovor:
Potpisom ovog ugovora lovna agencija se obvezuje pribaviti lovnom gostu skup usluga od smjetaja, prijevoza, osiguranja, odstrjela i ostalih usluga, a lovni gost se obvezuje platiti lovnoj agenciji za taj aranman predvi?enu cijenu po dinamici propisanoj u Lovnom ugovoru
Klijenti su duni pridravati se lovnih zakona i uzanci zemlje u kojoj lovi i snosi sve trokove nepridravanja tih zakona. Slijede?i ovaj link moete pregledati vae?i zakon o lovu i Zakon o oruju u Republici Hrvatskoj

 

Ispunjavanje uvjeta predvi?enih propisima:

Lovni gost je duan brinuti se da on osobno, njegove osobne isprave i njegova prtljaga ispunjavaju uvjete predvi?ene grani?nim, carinskim, sanitarnim, monetarnim i drugim administrativnim propisima.

 

Osiguranje tijekom lova:

Svi klijenti osigurani su od nezgoda nastalih tijekom lova

 

 

Mladen Krianec,

vlasnik lovne agencije RETRIVER

image002